Правила оформлення матеріалів

Як опублікувати наукову доповідь/наукове повідомлення?

1. Ви відправляєте нам заявку на участь у конференції за зразком та доповідь. Адреса електронної пошти редакцiї – novaosvita@gmail.com
2. Після рогляду заявки та доповіді до публікації, якщо матеріали успішно пройшли рецензування, ми направляємо вам лист з інформацією про прийняття доповіді до участі в конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.
3. Після виходу збірника із друку, ми відправляємо вам ту кількість друкованих примірників, яку ви замовили.

Правила оформлення та подачі статей

До редакції приймаються тексти, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word.

Формат аркуша A4
Поля верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1,5 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту за шириною
Автоматична розстановка переносів увімкнена
Абзацний відступ (новий рядок) 1 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки впроваджені в текст
Посилання на літературу у квадратних дужках [1, с. 2], список використаної літератури наприкінці
Загальний обсяг публікації від 3 до 20 сторінок

Стаття має бути ретельно відредагована та вичитана автором. При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. На початку статті необхідно зазначати дані про автора та назву статті, назву секції відповідно до оголошеного переліку, який вказано у переліку тематичних напрямів роботи конференції. Назва секції по лівому краю. ПІБ автора (авторів) напівжирним шрифтом, нижче під назвою секції по центру великими літерами; ваш статус або посада та повна назва навчального закладу, в якому ви навчаєтесь, або місце роботи для осіб, які завершили навчання – нижче по центру. Назва доповіді напівжирним шрифтом нижче великими літерами (без крапки). Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці доповіді в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Список використаної літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА:» через рядок від основного тексту. 
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Шевченко_Заявка» або «Shevchenko_Zayavka»

Зразок оформлення статті

(коментарі вимкнуті)